MANCAR TECNOLOGIAS és una empresa que s'ha dedicat des de 2013 a desenvolupar una tecnologia específica per a la reducció i eliminació de lixiviats. De forma genèrica nostra tecnologia és aplicable a tots els lixiviats i de forma especialitzada i específica a:

 

  • La reducció de llots i fangs de depuradora urbana i industrial (solució GIO EDAR).

  • Depuració de purins, tant de porcí com de boví (solució GIO PURINS).

MANCAR TECNOLOGIAS ha desenvolupat diferents formulacions d'additius per a la reducció de matèria orgànica, sedimentació de sals (mineralització, és el nostre concepte), concentració de metalls pesats i reducció de nitrits (amoníacs) en purins.

 

En el desenvolupament, hem definit físicament les plantes de tractament de purins, sent d'aplicació exclusiva combinat amb l'aplicació dels additius adequats i amb resultats òptims.

 

Tot aquest desenvolupament aquesta resumit i protegit en la palesa P 201431405 inscrita en el Registre Nacional del Ministeri d'Indústria del Regne d'Espanya.

 

GIO EDAR. Aplicació en fangs de Depuradora.

L'aplicació i avaluació dels additius s'ha realitzat mitjançant acords amb la càtedra d'Enginyeria Química de la Facultat de Física i Química de la Universitat de Barcelona.

 

Aquesta col·laboració ha derivat en diversos informes que ratifiquen la reducció de fangs, la no toxicitat dels productes desenvolupats i les millores de *compactibilidad dels fangs resultants.

 

El procés de R+D, té continuïtat amb la Universitat de Barcelona, amb dos objectius definits, la quantificació de les emissions de C02 i la digestió real dels llots resultants, per a la seva aplicació directa en agricultura sense la necessitat de compostar.

 

GIO PURINS. Aplicació en Purins de porcí i boví.

És un procés per a depuració de lixiviats d'origen no químic, per a purins de porc i de boví.

 

El sistema de depuració per a purins, consisteix en una depuradora biològica potenciada amb un Bioestimulant que mitjançant un procés de mineralització, aconsegueix una reducció per sobre del 90 % de sals, nitrats i fosfats, obtenint un abonament per al camp i l'aigua de sortida apta per al reg, lliure de metalls pesats, podent-se abocar a llit públic, sempre que la legislació ho permeti.

 

El procés ofereix una gran reducció dels costos de gestió i manteniment habituals en la depuració de purins i afavoreix la desaparició dels gasos, les olors i els tradicionals costos d'inversió per a les instal·lacions de purins.

 

SOLUCIONS GIO.

Depuració de Lixiviats (llots, purins y altres).